ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร ?

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ชื่อและนามสกุล
 2. เพศ
 3. อายุ
 4. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address)

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

Japanese by Eri ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการคอร์สเรียนใดๆ ของ Japanese by Eri จะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาติให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

Japanese by Eri จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ ยิ่งไปกว่านั้น Japanese by Eri จะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำ หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Japanese by Eri จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้ Japanese by Eri อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย เช่น การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี

 • การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

Japanese by Eri ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Japanese by Eri จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับและป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิ์หรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน Japanese by Eri เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม, สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิ์ในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิ์ในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิ์โดยกฏหมาย คุณสามารถติดต่อ Japanese by Eri เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะแจ้งผลตามคำร้องภายใน 30 วัน หากพบการรั่วไหมของข้อมูล ทาง Japanese by Eri จะดำเนินการแจ้งให้คุณทราบภายใน 72 ชั่วโมง

Cookies

 • Cookies คืออะไร ?

Cookies คือ Text Files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งาน Internet ของท่านหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชม Website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org

 • เราใช้ Cookies อย่างไร ?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม Website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน Internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการใช้งานบริการของเราทาง Internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อให้ท่านสามารถ Log In บัญชีของท่านใน https://course.japanesebyeri.com ได้อย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน Website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • การจัดการ Cookies

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ Browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน Website ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กด Link ไปยัง Website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน Website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน Website นั้น ๆ แยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ Update ข้อมูลลงใน Website ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งลาสุดเมื่อ 29/07/2023

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

จัดทำนโยบายโดย Japanese by Eri (https://www.japanesebyeri.com)